Vyberte jazyk:  English | Czech
V současné době je SVDS početně nejsilnějším sdružením v řetězci výkupu druhotných surovin. Sdružení výkupců druhotných surovin (dále jen „sdružení) bylo ustaveno ze dvou základních důvodů, které byly definovány jako: dlouhodobě podceňovaný význam efektivního využívání druhotných surovin a jejich administrativní zahrnutí do kategorií odpadů, snaha prosadit novelou zákona věcně neopodstatněné restrikce a diskriminační ustanovení do znění zákona o odpadech.
    Základními cíli sdružení jsou zejména:
  • hájení zájmů členů sdružení podnikajících v oblasti nakládání s odpady
  • podpora vzájemné komunikace a výměny informací mezi členy sdružení
Pokračovat na stránky sdružení SVDS >>>
SPDS - Svaz vznikl v roce 1966 jako Zájmové sdružení pro sběrné suroviny. Od roku 1992 vyvíjel činnost jako Svaz průmyslu druhotných surovin na základě zakladatelské smlouvy z 23.7.1991. V roce 1996 se sloučil s Asociací podnikatelů v recyklaci kovů (APOREKO) a v současné době vystupuje pod názvem SPDS-APOREKO.
Zaregistrován je u Magistrátního úřadu hl. m. Prahy.
SPDS - APOREKO je členem Sdružení pro udělování certifikátu Odborný podnik pro nakládání s odpady (SUCO). Organizuje a pořádá čtvrtletní kontraktační jednání pro dodavatele a odběratele druhotných surovin. Sekretariát svazu pro své členy zpracovává měsíční informační Bulletin o situaci na zahraničních trzích. Průběžně poskytuje členům informace o trhu kovového šrotu, vč. kótací na LME London.

Pokračovat na stránky sdružení SPDS >>>